menuordersearch
shop.darolelam.ir

سیرهٔ فراموش‌شده (روش‌های تبلیغ در مناطق مشترک (شیعه و سنی)) , رقعی ,

موجود
سیرهٔ فراموش‌شده (روش‌های تبلیغ در مناطق مشترک (شیعه و سنی))
روی جلد
...
سیرهٔ فراموش‌شده (روش‌های تبلیغ در مناطق مشترک (شیعه و سنی))
(0)
(0)
رقعی
رنگ و مدل کالا
رقعی
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
75,000 تومان
شناسنامه کتاب

تألیف:    محمد حاجی اسماعیلی    
ناشر:    دارالإعلام لمدرسة اهل البیت؟عهم؟
صفحه آرا:    محبوب محسنی
طراح جلد:    نجف نجفی
چاپ و صحافی:    احسان
تیراژ:    1000 جلد
نوبت چاپ:    اول - 1399
قیمت:    75.000 تومان
شابک:    9-85-7667-600-978    

 

فهرست کتاب

مقدمه ناشر    15
مقدمه    19
بخش اول:
چیستی و چرایی تبلیغ در مناطق مشترک
معنای تبلیغ    25
اهمیت تبلیغ در اسلام    26
ارزش مبلّغ    27
ضرورت و ارزش تبلیغ در مناطق مشترک    29
اهمیت تبلیغ روشمند در مناطق مشترک    33
اهداف تبلیغ در مناطق مشترک    35
1. تبیین صحیح مکتب اهل بیت    36
2. گسترش محبت اهل بیت در بین عموم مردم    38
3. ارائۀ تصویری صحیح از مکتب تشیع    39
4. تلاش در جهت تقویت وحدت و برادری اسلامی    42
5. تقویت اعتقادی    44
6. بیان شیوۀ تعامل با سایر مذاهب اسلامی در تعالیم اهل بیت    46
7. جلوگیری از شیعیان افراطی    47
8. مبارزه با اندیشه های تکفیری و وهابی در میان اهل سنت    49
شاخصۀ موفقیت در تبلیغ    51
بخش دوم:
مخاطب شناسی
فصل اول: جریان شناسی اهل سنت    59
مفهوم اهل سنت    59
مذاهب فقهی اهل سنت    59
1. مذهب حنفی    60
2. مذهب مالکی    61
3. مذهب شافعی    62
4. مذهب حنبلی    63
منابع معتبر اهل سنت    65
مکاتب اعتقادی اهل سنت    65
1. اهل حدیث    66
2. معتزله    67
3. اشاعره    69
4. ماتریدیه    70
جریان های سلفی معاصر    72
وهابیت    72
انواع جریان های تکفیری    75
1. جریان تکفیری تبلیغی    75
2. جریان تکفیری مسلح    75
طریقت های صوفی اهل سنت    76
اخوان المسلمین    78
آشنایی با اهل سنت ایران    81
اهل سنت جنوب شرق (قوم بلوچ)    82
مکتب دیوبند در بلوچستان    84
جماعت تبلیغ    88
اهل سنت شمال غرب و غرب ایران (کرد)    89
تصوف در کردستان    91
جریان اخوا ن المسلمین (اصلاح و دعوت) در کردستان    92
جریان های تکفیری در کردستان    93
تکفیریون مسلح    94
وضعیت کنونی علمی و فرهنگی مردم کردستان    95
اهل سنت شمال (ترکمن)    96
اهل سنت جنوب (فارس)    97
ویژگیهای مذهبی اهل سنت جنوب کشور    98
دیدگاه اهل سنت دربارۀ صحابۀ پیامبر    100
اهل سنت و محبت اهل بیت    101
روایات محبت اهل بیت در کتب سته    105
روایت معروف محبت به امام حسین در کتب اهل سنت    109
محبت به اهل بیت در آیینۀ اشعار    110
لزوم صلوات فرستادن بر آل محمد در نماز    111
نامگذاری به نام های اهل بیت    112
محبت و ارادت امامان چهارگانۀ اهل سنت به اهل بیت    113
1. ابوحنیفه    113
2. مالک بن انس    116
3. شافعی    118
4. احمد بن حنبل    119
خاطراتی از ابراز ارادت اهل سنت به اهل بیت    120
فریاد حسین در نمازجمعۀ اهل سنت    120
ابراز محبت ماموستای کرد به حضرت زهرا    120
منسوب به اهل بیت    121
محبت به اهل بیت: جزو دیانت ما    122
فصل دوم: جامعهشناسی (ویژگی های صنفی)    123
صنف دانش آموزی    124
ویژگی های مشترک پسران و دختران دانش آموز    126
1. آمادگی بالا برای شادی و خنده    126
2. انرژی بسیار    126
3. بیاعتمادی و بیعلاقگی اولیه به مبلّغ دینی    126
خاطره    127
4. علاقه به شنیدن مطالب نو و تازه    128
صنف دانشجویان    129
ویژگی های گروه دانشجویان    130
1. نگاه پرسشگر به دین    130
2. آرمانگرایی و ایدئالگرایی    131
3. نقادی و فعالیت در عرصۀ سیاسی    132
4. داشتن برخی نگرش های منفی دربارۀ مبلّغ دینی    133
صنف طلاب علوم دینی    133
ویژگی های طلاب علوم دینی    134
1. تدین و پایبندی بسیار به ضوابط و حدود شرعی    134
2. قرآنمحوری    135
3. نقادی و نگاه عیبجویانه و جَولان فکری    135
صنف فرهنگیان    136
ویژگی های گروه فرهنگیان    137
1. قداست شغلی    137
2. احساس استغنا از شنیدن معارف    138
3. دغدغهمندی در عرصۀ تربیت دانش آموزان    138
صنف سربازان    139
ویژگی های گروه سربازان    139
1. اوقات فراغت و تنهایی    139
2. دغدغۀ شغل و ازدواج    140
3. نیازمند جلسات پرسش و پاسخ    140
4. غرق شدن در شهرهای بزرگ، محیط سربازخانه و دوستان بد    140
5. نیاز به صمیمیت، احترام و محبت    141
تذکر مهم    141
صنف زندانیان و ندامتگاه ها    142
خاطره ای از تأثیرگذاری تبلیغ در زندان    143
ویژگی های گروه زندانیان (ندامتگاهیان)    144
1. سطح فرهنگ پایین و اختلالات روحی-رفتاری    144
2. دغدغۀ معیشت همسر و فرزندان    144
3. نگاه منفی به روحانی    145
4. کمبود اعتمادبهنفس    145
5. بعضی ویژگی های دیگر این گروه    146
بخش سوم:
روش های تبلیغ در مناطق مشترک
فصل اول: تبلیغ غیرکلامی    153
اهمیت تبلیغ غیرکلامی    153
داستان برخورد امام حسن مجتبی با مرد شامی    154
ویژگی های تبلیغ غیرکلامی    156
1. فعال، نه منفعل    156
2. کممؤونه و کمهزینه    157
تغییر فضای ذهنی مخاطب دربارۀ مبلّغ دینی    157
ارتباط بیشتر مردم با روحانیان و ایجاد حس خوب معنوی در آنها    157
تبلیغ عملی و تأثیرگذار    158
خاطره    158
تبلیغ چهرهبهچهره و روشهای جذب مخاطب    159
1. لباس آراسته    160
2. معطر بودن    161
3. لبخند زدن و گشادهرویی    161
4. سلام کردن    163
شیوه های تبلیغ غیرلسانی    164
1. رفتار اخلاقی و حسن معاشرت    164
2. برخورد محبتآمیز با پیروان سایر مذاهب اسلامی    167
3. حضور در نمازهای جمعه و جماعت    170
الف) ثواب نماز خواندن پشت رسول الله    170
ب) ثواب جهاد در راه خدا    170
ج) کسب درجات معنوی    171
د) نماز امام حسن و امام حسین پشت سر مروان    171
ه‍) ثواب جماعت نماز فرادا در مساجد اهل سنت    171
نظر مراجع عظام تقلید دربارۀ نماز خواندن پشت سر اهل سنت    173
نکاتی دربارۀ نماز خواندن با اهل سنت    174
4. خدمترسانی    177
5. توجه به محرومان و کمک به فقرای غیرشیعه    179
6. عیادت بیماران و تشییع جنازه    181
7. امانتداری و اقامۀ شهادت    182
8. وفای به عهد    184
9. صبر در مقابل مخالفان    185
فصل دوم: تبلیغ کلامی    189
قالب ها و روش های تبلیغ کلامی    193
1. تعامل و ارتباط علمی علمای شیعه و اهل سنت    194
خاطره    199
2. سخنرانی    199
نمونه ای از تأثیر سخنرانی در میان اهل سنت    201
تعریف سخنرانی    202
روش سخنرانی دینی    202
1. اقناع اندیشه در سخنرانی    203
2. پرورش احساس در سخنرانی    205
روش های ایجاد ارتباط با مخاطب در سخنرانی    205
1. آشنایی دادن    205
2. تعریف از مخاطب    206
3. دعا برای مخاطب    207
4. خطاب مناسب و عاطفی    208
3. کلاسداری    209
مهارت تغییر نگرش در کلاسداری    210
مهارت ایجاد ارتباط در کلاسداری    211
4. جلسۀ پرسش و پاسخ    213
پاسخ گویی روشمند به سؤالات و شبهات    215
انگیزه های سؤالکننده و انواع سؤال    216
اصول و روش های پاسخ گویی    219
1. موضوعشناسی    219
2. احترام    220
3. تقدیم پاسخ های نقضی    220
4. پاسخ گویی مستند و مستدل    221
5. پاسخ های متناسب با مخاطب    222
6. امنیتبخشی به پرسشگر    223
7. توانمندی در پاسخ گویی و ادارۀ جلسۀ پرسش و پاسخ    224
خاطره    225
5. مناظره و گفت وگوی علمی    225
لزوم توانمندی در مناظره    226
لزوم رعایت آداب اخلاقی مناظره    227
آداب اخلاقی مناظره    228
1. تأکید بر مشترکات    228
2. فهم موضوع    229
3. صراحت    230
4. توجه به کلام، نه گویندۀ آن    230
5. استدلالطلبی و حقمحوری    231
6. ملایمت و دوری از عصبانیت    232
لزوم تفاوت آشکار دو طرف مناظره در رعایت اخلاق و ادب    233
6. مشاوره    234
بخش چهارم:
بایسته های تبلیغ در مناطق مشترک
فصل اول: مدعی صادق باشیم    241
1. اطاعتپذیری و اجتناب از گناه    245
2. غمخواری و مددکاری به مال    246
3. اهتمام به نماز    246
از ادعای تشیع تا شیعۀ واقعی بودن    247
فصل دوم: روش اهل بیت در برخورد با پیروان سایر مذاهب اسلامی    249
فصل سوم: رعایت وحدت اسلامی    253
1. ضرورت وحدت اسلامی    253
2. مقصود از وحدت اسلامی    257
3. محورهای وحدت اسلامی در دایرۀ اسلام    261
الف) اسلام و قرآن    262
ب) پیامبر اعظم    263
ج) اهل بیت و محبت ایشان    265
د) دشمن مشترک    266
فصل چهارم: محتوای تبلیغ در مناطق مشترک    269
محتواهای ممنوع    270
1. توهین به مقدسات    270
خاطره    272
روایات تصریح کننده به بدی دشمنان    273
نهی نایب خاص امام از توهین به مقدسات اهل سنت    274
نظر مراجع تقلید در مود توهین به مقدسات اهل سنت    275
2. افشای اسرار اهل بیت    277
3. محتواهای ناپذیرفتنی نزد اهل سنت    282
محتواهای مجاز    284
1. محاسن کلام اهل بیت    284
خاطره    286
2. مصادیق محاسن کلام اهل بیت برای پیروان سایر مذاهب اسلامی    287
بخش پنجم:
نمونه های موفق تبلیغ
امام خمینی    292
امام خامنه ای؟مد؟    297
تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی    297
جامعنگری و نگاه تمدنی به اسلام    298
جلوگیری از تفرقۀ امت اسلام    299
مسئلۀ فلسطین    301
خاطرۀ کمک رسانی آیت الله خامنه ای به سیل زدگان ایرانشهر    302
شیخ صدوق    303
شیخ صدوق و صیانت از تشیع    304
مبارزۀ علمی با نحله های انحرافی    305
مناظرات و گفت وگوهای علمی    305
شیخ مفید    306
تعامل سازنده با اهل سنت    308
آثار تقریبی    309
میرزای شیرازی    310
تلاش ها و فعالیتهای تبلیغی وحدتگرایانه    310
سیدشرفالدین عاملی    313
چاووش وحدت    313
جهاد و مبارزه    315
تأسیس مؤسسات اسلامی    317
آیت الله بروجردی    318
ارتباط مکاتباتی و حضوری با بزرگان دیگر مذاهب    319
حمایت از نهادهای تقریبی    321
جلوگیری از تفرقۀ مذاهب اسلامی    322
شیخ محمدحسین کاشفالغطا    323
سفرهای علمی و تبلیغی با رویکرد تقریب    323
استعمارستیزی    324
شرکت در کنگرۀ جهانی اسلام    325
تألیفات و آثار هدفمند    326
امام موسی صدر    327
بازسازی هویت، انسجام و عزت تاریخی شیعیان لبنان    328
پرچم داری حرکت گفت وگوی ادیان و تقریب مذاهب    330
شرکت در کنفرانس های بینالمللی    331
شیخ زاکزاکی    333
شیخ زاکزاکی رهبر جنبش اسلامی    334
شیوههای تبلیغی    337
تنفر از استکبار جهانی و آمریکا و اسرائیل    339
منابع    341

 

راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . پرسش های متداول گاهی به دلایل مختلف مانند عدم عرضه رسمی و گسترده محصول در ایران، وضعیت برخی از کالاها در وب سایت به "ناموجود" تغییر پیدا می‏‌کند و اعلام زمان دقیق عرضه دوباره آنها ممکن نیست مجوز ها کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.